règim successions catalunya

QUADRE-RESUM DEL RÈGIM SUCCESSORI PER MORTS A PARTIR DE 01/01/2009

QUADRE-RESUM DEL RÈGIM SUCCESSORI PER MORTS A PARTIR DE 01/01/2009

HERÈNCIA INTESTADA CATALUNYA – Succeeixen: FILLS-CÓNJUGE-PARES-COLATERALS – art. 442.1 LLIBRE IV CODI CIVIL CATALUNYA. – USDEFRUIT DE TOT AL CÓNJUGE O PARELLA (commutable per ¼ valor herència + usdefruit habitatge habitual). Indignitat successòria: 412.3 Desheretament: 451.17 Interpel·lació: 461.12 RESTA D’ESPANYA (EXCEPTE ARAGÓ) – Succeeixen: FILLS-PARES-CONJUGE-COLATERALS. – RES AL CONJUGE (per això hi ha el règim matrimonial de guanys).   HERÈNCIA TESTADA CATALUNYA – LLEGÍTIMA: ¼ a repartir FILLS-NETS-PARES – 451 LLIBRE IV CCC. – Ineficàcia disposicions a favor del cònjuge…