herencies parelles separades

DRETS HEREDITARIS DEL CÒNJUGE SEPARAT EN RELACIÓ A LA MORT DE LA EX PARELLA

DRETS HEREDITARIS DEL CÒNJUGE SEPARAT EN RELACIÓ A LA MORT DE LA EX PARELLA

El cònjuge o parella de fet separat judicialment o de fet no té cap dret en cap cas, perquè: Supòsit 1. Herència intestada (cas que no hi hagi testament) El cònjuge o parella de fet separat, no té cap dret en l’herència de la ex parella, si aquesta no ha fet testament. Article 442.6 Llibre IV Codi Civil Catalunya: “Manca de dret a succeir El cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de…