QUADRE-RESUM DEL RÈGIM SUCCESSORI PER MORTS A PARTIR DE 01/01/2009

QUADRE-RESUM DEL RÈGIM SUCCESSORI PER MORTS A PARTIR DE 01/01/2009

QUADRE-RESUM DEL RÈGIM SUCCESSORI PER MORTS A PARTIR DE 01/01/2009

HERÈNCIA INTESTADA

 • CATALUNYA
  – Succeeixen: FILLS-CÓNJUGE-PARES-COLATERALS – art. 442.1 LLIBRE IV CODI CIVIL CATALUNYA.
  – USDEFRUIT DE TOT AL CÓNJUGE O PARELLA (commutable per ¼ valor herència + usdefruit habitatge habitual).

Indignitat successòria: 412.3
Desheretament: 451.17
Interpel·lació: 461.12

 • RESTA D’ESPANYA (EXCEPTE ARAGÓ)
  Succeeixen: FILLS-PARES-CONJUGE-COLATERALS.
  – RES AL CONJUGE (per això hi ha el règim matrimonial de guanys).

 

HERÈNCIA TESTADA

 • CATALUNYA
  – LLEGÍTIMA: ¼ a repartir FILLS-NETS-PARES – 451 LLIBRE IV CCC.
  – Ineficàcia disposicions a favor del cònjuge en cas de separació: 422.13.
  – Quarta vidual: art. 452.1 (i any de viduïtat, art. 231.31 LLIBRE II CCC).
 • RESTA D’ESPANYA (EXCEPTE ARAGÓ)
  1/3 FILLS llegítima.
  – 1/3 MILLORA (a favor dels fills. Per tant fills = llegítima 2/3.
  – Pares= ½. Si concorren amb cònjuge 1/3.
  – 1/3 LLIURE DISPOSICIÓ.
  – CÓNJUGE: USDEFRUIT 1/3 MILLORA (834 CC).
  – 1/3 SI CONCORRE AMB FILLS.
  – ½ SI CONCORRE AMB PARES.
  – 2/3 SI NO HI HA DESC. NI ASC.

Informació d’interès: