Política priv.

1.LEGAL CORNER, S.L.P. (en endavant, LEGAL CORNER) és una societat mercantil amb domicili a 08173 Sant Cugat del Vallès, carrer Roda de Ter, 2B, titular de la pàgina web https://www.herencies.com i de la base o bases de dades de caràcter personal generades amb les dades subministrades pels usuaris.

2. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir degut a la seva relació amb nosaltres quedaran incorporades a un fitxer o fitxers que es troben degudament inscrits responsabilitat de LEGAL CORNER, amb les següents finalitats:

(i) Gestió dels serveis de LEGAL CORNER i la seva Web: manteniment, compliment, desenvolupament i control dels serveis oferts per LEGAL CORNER.

(ii) Contacte: gestionar el seu contacte amb LEGAL CORNER ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa, sol·licitud de servei, o qualsevol altre motiu.

(iii) Registre: gestionar el seu registre, accés i ús de la part privada de la Web en què tractarem les seves dades per a la gestió, manteniment, compliment desenvolupament i control en funció de les finalitats per les quals ens les faciliti.

(iv) Sobre els correus electrònics de tercers que puguin existir: no implica en cap cas l’existència de relacions entre LEGAL CORNER i el propietari del correu electrònic, ni l’acceptació i aprovació per part de LEGAL CORNER dels seus serveis ni de la seva política de privacitat, LEGAL CORNER no rebrà els correus que s´enviïn a aquestes adreces, i l´usuari en cas d´enviar un correu electrònic a aquestes adreces voldrà dir que ha acceptat les polítiques de privacitat que puguin existir en cada un d´ells.

(v) Xarxes socials: LEGAL CORNER posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb LEGAL CORNER a les xarxes socials) de les pàgines oficials de LEGAL CORNER a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l´avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d´Ús, Polítiques de privacitat i demés normatives d´accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui les quals l´usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. LEGAL CORNER tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d´activitats de LEGAL CORNER o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l´activitat de LEGAL CORNER així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(vi) Rss: l´us del servei d´RSS d´aquesta pàgina web es regirà per les condicions que estiguin allà exposades i en el seu defecte, per la política de privacitat i l´avís legal de la Web.

(vii) Formació: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin degut a la seva relació amb LEGAL CORNER s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva participació com a client.

(viii) Podran existir d´altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que hi puguin aparèixer les quals seran complementàries i en cas necessari, s´aplicarà la present política de privacitat.

3. L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o per qualsevol altre mitjà, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part de LEGAL CORNER per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, LEGAL CORNER les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

4. Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

5. Per la seva part, LEGAL CORNER garanteix que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari és informat que el prestador podrà obtenir dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

6. Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

7. Cookies

7.1.Definició i funció de les cookies

Què són les cookies? Una cookie o galeta és un arxiu que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web.

Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

7.2. Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques i de personalització: necessàries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Les primeres permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que hi ha, i les segones permeten accedir a l’usuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides.

S’utilitzen cookies per l’idioma, pel gestor de continguts i pel manteniment de sessió quan és necessari. Si es desactiven aquestes cookies es podria no rebre correctament els continguts del lloc web.

Cookies analítiques: ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, permeten fer el seguiment i anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven aquestes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant, sense perjudici que la informació captada per aquestes cookies sobre l’ús del nostre web i sobre el seu contingut permet millorar els nostres serveis.

Cookies de xarxes socials externes: que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials.

7.3. Forma de desactivar o eliminar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.

Configuració per a Internet Explorer

Configuració per a Mozilla Firefox

Configuració per a Google Chrome

Configuració per a Safari

En cas que no accepti les cookies és possible que la pàgina web no funcioni correctament.

7.4. Informació sobre la identificació de qui utilitza les cookies

La informació obtinguda per les cookies és tractada per LEGAL CORNER en que s’ha contractat la prestació del servei d’analítica amb Google Analytics on seguint el link podrà accedir a les seves condicions legals.

També pot ser que hi hagi complements d’altres proveïdors en que seguint els següents vincles podrà comprovar les condicions legals respecte a les cookies de cadascun d’ells:

Facebook

Twitter

LinkedIn 

Instagram

Vimeo

Youtube

7.5. Actualització de la política de cookies

És possible que per noves interpretacions realitzades per l’organisme regulador competent, jutges o tribunals, aquesta política de cookies pugui sofrir alguna modificació pel que es prega a l’usuari que comprovi de forma regular el seu contingut.

8. Igualment LEGAL CORNER garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol•licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.

9. No obstant això, LEGAL CORNER podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com que podrà revelar a tercers les dades estrictament necessàries per obligació contractual.

10. Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:

Correu-e: info@legalcorner.cat

Escrit adreçat a: LEGAL CORNER, S.L.P. c/ Roda de Ter, 2B, 08173-SANT CUGAT DEL VALLÈS per correu postal.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.LEGAL CORNER, S.L.P. (En adelante, LEGAL CORNER) es una sociedad mercantil con domicilio en 08173 Sant Cugat del Vallés, calle Roda de Ter, 2B, titular de la página web https://www.herencies.com y de la base o bases de datos de carácter personal generadas con los datos suministrados por los usuarios.

2. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), y con su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, las datos personales que nos facilite y aquellas que se puedan obtener debido a su relación con nosotros quedarán incorporados a un fichero o ficheros que se encuentran debidamente inscritos responsabilidad de LEGAL CORNER, con las siguientes finalidades:


(I) Gestión de los servicios de LEGAL CORNER y su Web: mantenimiento, cumplimiento, desarrollo y control de los servicios ofrecidos por LEGAL CORNER.

(Ii) Contacto: gestionar su contacto con LEGAL CORNER ya sea por una consulta, ayuda, solicitud, reclamación, queja, solicitud de servicio, o cualquier otro motivo.


(Iii) Registro: gestionar su registro, acceso y uso de la parte privada de la Web en la que trataremos sus datos para la gestión, mantenimiento, cumplimiento desarrollo y control en función de las finalidades para las que nos las facilite.

(Iv) Sobre los correos electrónicos de terceros que puedan existir: no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre LEGAL CORNER y el propietario del correo electrónico, ni la aceptación y aprobación por parte de LEGAL CORNER de sus servicios ni de la su política de privacidad, LEGAL CORNER no recibirá los correos que se envíen a estas direcciones, el usuario en caso de enviar un correo electrónico a estas direcciones querrá decir que ha aceptado las políticas de privacidad que puedan existir en cada uno de ellos.

(V) Redes sociales: LEGAL CORNER pone en su conocimiento que está presente en redes sociales. El tratamiento de los datos que se haga de las personas que se hagan seguidoras (y/o establezcan un vínculo o realizando cualquier acción de conexión con LEGAL CORNER en las redes sociales) de las páginas oficiales de LEGAL CORNER en las redes sociales se regirá por este apartado, el aviso legal de la Web, así como para aquellas Condiciones de uso, Políticas de privacidad y demás normativas de acceso, uso y similares, que pertenezcan a la red social que corresponda las que el usuario de las redes sociales ya habrá aceptado. LEGAL CORNER tratará los datos que nos facilite haciéndose seguidor con el fin de administrar correctamente su presencia en la red social que corresponda, informarle de actividades de LEGAL CORNER o de terceros que puedan estar relacionados con la actividad de LEGAL CORNER así como para cualquier otro fin que las normativas de las redes sociales puedan permitir.

(Vi) RSS: el uso del servicio d’RSS esta página web se regirá por las condiciones que estén allí expuestas y en su defecto, por la política de privacidad y el aviso legal de la Web.


(Vii) Formación: los datos que nos facilite y aquellas que se generen debido a su relación con LEGAL CORNER utilizarán con las finalidades de gestión, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo o control de su participación como cliente.

(Viii) Podrán existir otras cláusulas de protección de datos en la Web y/o los formularios que puedan aparecer las cuales serán complementarias y en caso necesario, se aplicará la presente política de privacidad.

3. El usuario, facilitando sus datos ya sea mediante la marcación de la casilla correspondiente en cada caso o por cualquier otro medio, acepta de forma libre, que sus datos personales sean tratados por parte LEGAL CORNER para la realización de las finalidades para las que han sido facilitados. Asimismo garantiza que los datos personales facilitados son veraces y asume la obligación de comunicar cualquier modificación. En caso de que los datos sean inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios para su finalidad, LEGAL CORNER las cancelaciones • instalará, borrará y/o bloqueará.

4. Sin embargo, sus datos podrán ser comunicados por el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que puedan existir.

5. Por su parte, LEGAL CORNER garantiza que el servidor donde se almacenarán y tratarán los datos personales disfrutará de las medidas de seguridad necesarias para evitar la alteración, pérdida, así como el tratamiento o acceso no autorizados a las dichos datos. Para el logro de esta finalidad el usuario es informado de que el prestador podrá obtener datos a efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

6. Los servidores del website podrán detectar de forma automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito y que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones exclusivamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, visitas realizadas a los servicios web, orden de visitas, punto de acceso, etc.

7. Cookies


7.1.Definició y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie o galleta es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, se pueden utilizar para reconocer el usuario.

7.2. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies técnicas y de personalización: necesarias o convenientes para la prestación de determinados servicios. Las primeras permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de los diferentes servicios que hay, y las segundas permiten acceder al usuario al servicio con algunas características de carácter general predefinidas.
Se utilizan cookies para el idioma, por el gestor de contenidos y el mantenimiento de sesión cuando es necesario. Si se desactivan estas cookies podría no recibir correctamente los contenidos del sitio web.
Cookies analíticas: ya sea porque son tratadas por nosotros o por terceros, permiten hacer el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios. Si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando, sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre su contenido permite mejorar nuestros servicios.
Cookies de redes sociales externas: que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales.

7.3. Forma de desactivar o eliminar las cookies

• Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador en su ordenador.

• Configuración para Internet Explorer


• Configuración para Mozilla Firefox


• Configuración para Google Chrome

• Configuración para Safari
En caso de que no acepte las cookies es posible que la página web no funcione correctamente.

7.4. Información sobre la identificación de quien utiliza las cookies
La información obtenida por las cookies es tratada por LEGAL CORNER en que se ha contratado la prestación del servicio de analítica con Google Analytics donde siguiendo el link podrá acceder a sus condiciones legales.
También puede ser que haya complementos de otros proveedores en que siguiendo los siguientes vínculos podrá comprobar las condiciones legales respecto a las cookies de cada uno de ellos:

• Facebook

• Twitter

• LinkedIn


• Instagram

• Vimeo

• Youtube
 7.5

Actualización de la política de cookies. 
Es posible que para nuevas interpretaciones realizadas por el organismo regulador competente, jueces o tribunales, esta política de cookies pueda sufrir alguna modificación por lo que se ruega al usuario que compruebe de forma regular su contenido.

8. Igualmente LEGAL CORNER garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros sin sol·licitud de previo consentimiento expreso, informado e inequívoco, para la cesión concreta.

9. Sin embargo, LEGAL CORNER podrá revelar a la autoridad pública competente los datos personales, así como cualquier otra información que esté en su poder a través de sus sistemas informáticos, previo requerimiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables así como que podrá revelar a terceros los datos estrictamente necesarios por obligación contractual.

10. Los usuarios tendrán los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación • instalación de los datos, reconocidos en los artículos de 15 a 17 LOPD. Estos derechos se pueden ejercer de forma gratuita remitiendo sol • licitud expresa, junto con una copia de su DNI, mediante los siguientes instrumentos:

• Email: info@legalcorner.cat


• Escrito dirigido a: LEGAL CORNER, S.L.P. c / Roda de Ter, 2B, 08173-SANT CUGAT DEL VALLÈS por correo postal.

Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.