EQUIP

abvocats-herencies-successions-donacions-barcelonaLEGAL CORNER està dirigida per l’advocat Sr. VICENÇ MARIÓN INGLÈS, incorporat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1993. Compta amb multitud de cursos, màsters i títols que acrediten una llarga trajectòria formativa en permanent actualització.

A més de la seva llarga experiència en dret de successions i tramitació d’herències, desenvolupa la seva tasca en els següents camps:

ARRENDAMENTS. Preparació de contractes. Resolució de contractes d’arrendament per falta de pagament de la renda, causa de necessitat, falta d’ocupació, obres inconsentides, cessió inconsentida, expedient de ruïna, ruïna econòmica o denegació de pròrroga a través d’expedients governatius d’enderroc i posterior construcció.

OBLIGACIONS I CONTRACTES. Elaboració de tot tipus de contractes i àmplia experiència en dret processal civil.

DRET IMMOBILIARI. Com a agent de la propietat immobiliària, domina la comercialització d’immobles i la negociació en operacions immobiliàries. Elaboració de contractes de compravenda, arres, permutes, escriptures d’obra nova i propietat horitzontal, segregacions i/o agrupacions i d’altres. Desafectació d’elements comuns, expedients de major cabuda, atermenaments, redempcions de censos i qualsevol altre procediment tan judicial com extrajudicial per a l’adequació de la situació registral de finques i assessorament a nivell fiscal en relació a les operacions corresponents. Amplis coneixements de la nova regulació dels drets reals al Codi Civil de Catalunya. Incidència del dret matrimonial al dret immobiliari.

PROCEDIMENTS ESPECÍFICS DEL CAMP IMMOBILIARI. Interdictes d’obra nova i possessoris, accions declaratives de la inexistència de servituds, accions derivades de les relacions de veïnatge (distancies, llums i vistes, etc.), acció reivindicatòria, declaratius per a l’elevació a públics de documents privats, expedients de domini i represa de tracte registral. Acció de sanejament per vicis ocults i acció redhibitòria.

advocats-especialistes-herències-barcelonaRESPONSABILITAT CIVIL EN L’ÀMBIT DE LA CONSTRUCCIÓ (Llei d’Ordenació de l’Edificació i Codi Civil).

PROPIETAT HORITZONTAL. Elaboració d’Estatuts i actes, reclamació contra i en defensa de propietaris per causa d’obres, reclamacions per impagament de quotes, impugnacions d’Actes i assessorament sobre la interpretació i aplicació de la nova Llei de Propietat Horitzontal i la regulació del seu règim jurídic al Codi Civil de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ DE PATRIMONIS en qualitat de marmessor testamentari, curador i administrador de béns de menors tutelats o d’incapacitats judicialment.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar