Advocats herències

DRETS HEREDITARIS DEL CÒNJUGE SEPARAT EN RELACIÓ A LA MORT DE LA EX PARELLA

DRETS HEREDITARIS DEL CÒNJUGE SEPARAT EN RELACIÓ A LA MORT DE LA EX PARELLA

El cònjuge o parella de fet separat judicialment o de fet no té cap dret en cap cas, perquè: Supòsit 1. Herència intestada (cas que no hi hagi testament) El cònjuge o parella de fet separat, no té cap dret en l’herència de la ex parella, si aquesta no ha fet testament. Article 442.6 Llibre IV Codi Civil Catalunya: “Manca de dret a succeir El cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de…

QUADRE-RESUM DEL RÈGIM SUCCESSORI PER MORTS A PARTIR DE 01/01/2009

QUADRE-RESUM DEL RÈGIM SUCCESSORI PER MORTS A PARTIR DE 01/01/2009

HERÈNCIA INTESTADA CATALUNYA – Succeeixen: FILLS-CÓNJUGE-PARES-COLATERALS – art. 442.1 LLIBRE IV CODI CIVIL CATALUNYA. – USDEFRUIT DE TOT AL CÓNJUGE O PARELLA (commutable per ¼ valor herència + usdefruit habitatge habitual). Indignitat successòria: 412.3 Desheretament: 451.17 Interpel·lació: 461.12 RESTA D’ESPANYA (EXCEPTE ARAGÓ) – Succeeixen: FILLS-PARES-CONJUGE-COLATERALS. – RES AL CONJUGE (per això hi ha el règim matrimonial de guanys).   HERÈNCIA TESTADA CATALUNYA – LLEGÍTIMA: ¼ a repartir FILLS-NETS-PARES – 451 LLIBRE IV CCC. – Ineficàcia disposicions a favor del cònjuge…