DRETS HEREDITARIS DEL CÒNJUGE SEPARAT EN RELACIÓ A LA MORT DE LA EX PARELLA

DRETS HEREDITARIS DEL CÒNJUGE SEPARAT EN RELACIÓ A LA MORT DE LA EX PARELLA

DRETS HEREDITARIS DEL CÒNJUGE SEPARAT EN RELACIÓ A LA MORT DE LA EX PARELLA

El cònjuge o parella de fet separat judicialment o de fet no té cap dret en cap cas, perquè:

Supòsit 1. Herència intestada (cas que no hi hagi testament)

El cònjuge o parella de fet separat, no té cap dret en l’herència de la ex parella, si aquesta no ha fet testament.

Article 442.6 Llibre IV Codi Civil Catalunya:

“Manca de dret a succeir

  1. El cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de l’obertura de la successió n’estava separat judicialment o de fet o si hi havia pendent una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els cònjuges s’haguessin reconciliat.
  2. El convivent en unió estable de parella supervivent no té dret a succeir abintestat al causant si estava separat de fet del causant en el moment de la mort d’aquest.”

 

Supòsit 2. Herència testada (cas que hi hagi testament)

El cónjuge o parella de fet separat, no té cap dret en l’herència de la ex parella, fins i tot si al testament hi figura com a hereu o llegatari (sempre que el testament sigui anterior a la separació).

Article 422-13 Llibre IV Codi Civil Catalunya

“Ineficàcia sobrevinguda per crisi matrimonial o de convivència

  1. La institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions que s’hagin ordenat a favor del cònjuge del causant esdevenen ineficaços si, després d’haver estat atorgats, els cònjuges se separen de fet o judicialment, o es divorcien, o el matrimoni és declarat nul, i també si en el moment de la mort hi ha pendent una demanda de separació, divorci o nul·litat matrimonial, llevat de reconciliació.
  1. Les disposicions a favor del convivent en unió estable de parella esdevenen ineficaces si, després d’haver estat atorgades, els convivents se separen de fet, llevat que reprenguin la convivència, o s’extingeix la unió per una causa que no sigui la defunció d’un dels membres de la parella o el matrimoni entre ambdós.
  1. Les disposicions a favor del cònjuge o del convivent en unió estable de parella mantenen l’eficàcia si del context del testament, el codicil o la memòria testamentària resulta que el testador les hauria ordenades fins i tot en els casos que regulen els apartats 1 i 2.”

 

A més, tampoc té dret a la quarta vidual

 

Article 452-2 Llibre IV Codi Civil Catalunya:

Exclusió del dret a la quarta vidual

El cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella supervivent no té dret a reclamar la quarta vidual si, en el moment de l’obertura de la successió, està en alguna de les situacions que regula l’article 442-6.”